Nasza oferta obejmuje:

Obsługę administracyjno-eksploatacyjną, m.in.;

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON, pomoc w założeniu konta bankowego,
 • protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Zarządcy lub Dewelopera,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną,
 • zbieranie ofert na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów, dotyczących części wspólnych
 • udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących lokalu stanowiącego ich własność,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań,
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Obsługę ekonomiczno-finansową, m.in.;

 • prowadzenie ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie,
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych,
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał,
 • dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,
 • windykacja należności.

Obsługę techniczną, m.in.:

 • przechowywanie dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji,
 • zapewnienie obsługi technicznej budynku - usuwanie nagłych awarii,
 • przygotowanie planów remontowych,
 • bieżący nadzór nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,
 • kontrola nad prawidłową realizacją zleconych zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania prac,
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz planowanymi remontami.

Staramy się być otwarci na potrzeby mieszkańców i wciąż dostosowujemy do nich naszą ofertę.

Oprogramowanie, z którego korzystamy umożliwia dostęp każdego właściciela lokalu do swojej kartoteki. Podgląd zawiera nie tylko podstawowe dane o saldzie, ale także wiele bardziej szczegółowych informacji: pełne kartoteki kont rozrachunkowych, listę dokumentów obciążeniowych, dane lokali i ich liczników.

System oferuje forum dla wszystkich właścicieli w nieruchomości. Można dyskutować o sąsiedzkich sprawach, zadawać pytania administratorowi oraz otrzymywać od niego informacje i komunikaty. Ponadto w systemie mogą być dla Państwa umieszczane uchwały do głosowania oraz wszelkie inne dokumenty: regulaminy rozliczeń, potwierdzenie wykonania przeglądów, umowa o zarządzanie, etc.

Podgląd kartoteki ma swoją wersję przeznaczoną specjalnie dla komórek (mobilną). Dzięki temu można być na bieżąco ze swoimi rozrachunkami w każdej chwili i miejscu.